โปรแกรมพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด - Barcode Sticker
  การพิมพ์รหัสบาร์โค้ดลงกระดาษสติ๊กเกอร์ A5 แบบจัดเรียงอัตโนมัติ
  1. รหัสนำหน้า (Prefix) - สามารถใช้ตัวเลข ตัวอักษรตัวใหญ่ และอักขระพิเศษบางตัว เช่น ช่องว่าง (Space) หรือ ขีดกลางได้เป็นต้น มีความยาวสูงสุด 4 ตัว
  2. รหัสปิดท้าย (Suffix) - สามารถใช้ตัวเลข ตัวอักษรตัวใหญ่ และอักขระพิเศษบางตัว เช่น ช่องว่าง (Space) หรือ ขีดกลางได้เป็นต้น มีความยาวสูงสุด 4 ตัว
  3. รหัสเริ่มต้น สามารถป้อนค่าได้เพียงตัวเลขเท่านั้น และมีความยาวสูงสุด 9 หลัก
   การนับสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ ดังนี้คือ
  1. รหัสสิ้นสุด เพื่อรับค่าการนับจากรหัสเริ่มต้นจนสิ้นสุดที่ค่าของตัวมันเอง เช่น ให้รหัสเริ่มต้นเป็น 9999900 และให้รหัสสิ้นสุดเป็น 9999999 เมื่อกดปุ่มดูก่อนพิมพ์ หรือ F7 ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นการนับเริ่มต้นจาก 9999900, 9999901, 9999902, ... ไปสิ้นสุดที่ 9999999 ดังนั้นค่าของรหัสสิ้นสุดจะต้องมีค่ามากกว่า หรือ เท่ากับค่าของรหัสเริ่มต้นด้วย

   กำหนดตัวเลขเริ่มต้น และ ตัวเลขสิ้นสุด


   แบบที่ 1

  2. จำนวนรหัส คือ การป้อนค่าจำนวนการนับจากรหัสเริ่มต้น เช่น ให้รหัสเริ่มต้นเป็น 9999990 และให้จำนวนรหัสเป็น 10 เมื่อสั่งให้โปรแกรมทำงาน ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นการนับเริ่มต้นจาก 9999990 และให้นับไปอีก 9 ตัว (รวมกับค่าเริ่มต้นจะเป็น 10) คือ 9999901, 9999902, ... ไปสิ้นสุดที่ 9999909

   กำหนดตัวเลขเริ่มต้น และ ตัวเลขให้นับจำนวน


   แบบที่ 2

 1. จำนวนสำเนา (Copies) คือ การให้รหัสบาร์โค้ดแต่ละตัวมีจำนวนกี่แผ่นนั่นเอง
 2. ความยาวของรหัส สามารถรองรับค่าตัวเลขจาก 4 หลัก ไปจนถึง 9 หลัก
 3. เริ่มพิมพ์ฉลากที่ เป็นการกำหนดตำแหน่งของการพิมพ์บาร์โค้ด เพื่อให้สามารถนำกระดาษสติ๊กเกอร์หมุนเวียนมาใช้งานใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ครั้งเดียวออกไปทั้งหมดทุกป้าย
 4. การแสดงผลตัวอย่างก่อนพิมพ์  ปุ่มสั่งพิมพ์ (Print ...)