โปรแกรมพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด - Barcode Sticker
    การนำเข้าข้อมูลจาก MS Excel
  • ตัวอย่าง

  • (จากหมายเลข 2 ภาพด้านบนสุด) เลือกไฟล์ต้นฉบับที่ต้องการนำเข้าของ MS Excel
  • (จากหมายเลข 5 ภาพด้านบนสุด) การบันทึกแฟ้มข้อมูลที่ได้จากการนำเข้าข้อมูล (Import Data)
  • ทดสอบเปิดแฟ้มข้อมูลที่ได้จากการนำเข้า (Import)
  • เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ
  • การเปิดแฟ้มข้อมูลเพื่อทำการแก้ไขรายการ