โปรแกรมพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด - Barcode Sticker
ข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรมพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด - Barcode Sticker
 • ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์ประเภททดลองใช้งาน (Demo Version) สามารถใช้งานโปรแกรมนี้เพื่อการทดสอบการทำงานต่างๆ ของระบบ เพื่อให้ทราบว่าเหมาะกับงานที่ท่านจะนำมาใช้หรือไม่เท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจ โปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ หรือรุ่นทดลองใช้งาน จะถูกจำกัดความสามารถในการใช้งานบางอย่าง
 • ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์ใช้ประเภทใช้งานจริง (Register Verison) สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ในธุรกิจของท่านได้ตลอดไป โดยที่ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมนี้ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เฉพาะกับเครื่อง Computer ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่ืองอื่นๆได้
 • การลงทะเบียนใช้งานเป็นผู้ครอบครองประเภทใช้งานจริง ท่านจะต้องแจ้ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์ E-Mail พร้อมกับแจ้งข้อมูลบางอย่างของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านจะทำการติดตั้งโปรแกรมลงไป ซึ่งทางผู้พัฒนาโปรแกรมจะสร้างรหัสเพื่อใช้ปลดล็อกระบบให้ ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ท่านจะขอรหัสเพื่อใช้ปลดล็อกระบบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • ผู้ครอบครองประเภทใช้งานจริง มีสิทธิ์ได้รับการตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานทางโทรศัพท์ หรือ E-Mail การได้รับข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ การได้รับสิทธิ์ในการอัพเกรดโปรแกรมรุ่นใหม่ในราคาพิเศษ การแจ้งความต้องการของท่านเพื่อปรับปรุงโปรแกรมในเวอร์ชั่นต่อไป
 • กรณีท่านขอให้แก้ไขโปรแกรมนี้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของท่าน หรือการแก้ไขในลักษณะอื่นๆ นั้น ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมทั้งหมดจะเป็นของผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ และผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถใส่รหัส หรือสัญลักษณ์ หรือข้อความ หรือสิ่งซึ่งแสดงการเป็นเจ้าของ หรือยืนยันการเป็นเจ้าของ ไว้ในงานนั้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 • การทำสำเนา การจ่ายแจก การให้ยืม การแก้ไข การย้อนกลับทางวิศวกรรม โปรแกรมนี้จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 • ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ ไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายโปรแกรม ที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งมอบต่อสิทธิ์นี้ให้กับผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ความสามารถของโปรแกรมนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้พัฒนาโปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ ในการให้คำรับรองผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของโปรแกรมนี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดความ เสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานโปรแกรมนี้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ในระบบของท่าน
  โปรแกรมพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Sticker) นี้ ได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และ สิทธิบัตร เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ "นายสุรพล ยอดสง่า" ผู้พัฒนาโปรแกรม แต่เพียงผู้เดียว
 • เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 0407314800231
 • โทรศัพท์ 08-6862-6560
 • http://www.g2gnet.com
 • thongkorn@hotmail.com