โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ (iPayPost Software)
    การเปลี่ยนรหัสผ่าน
    1. เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบการจัดการ โปรแกรมจึงอนุญาตให้สามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ต้องการได้
  1. เลือก ตั้งค่าระบบ และ เปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้นต้องพิมพ์รหัสผ่านเดิมก่อน ตามด้วยรหัสผ่านใหม่ หากรหัสผ่านเดิมถูกต้องถึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้