โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ (iPayPost Software)
    การซ่อมบำรุงข้อมูล
    1. เป็นการซ่อมบำรุงข้อมูลที่อาจเกิดจากการทำงานผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องแฮงค์ หรือ เกิดไฟฟ้าดับในระหว่างการใช้งานโปรแกรม อีกทั้งยังต้องเป็นงานที่ต้องกระทำอยู่เป็นประจำ เพื่อบีบอัดไฟล์ฐานข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง อันจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  1. เลือก ตั้งค่าระบบ และ ซ่อมบำรุงข้อมูล โปรแกรมจะถามยืนยันให้ปิดหน้าจอโปรแกรมต่างๆก่อนที่จะทำงานได้ จากนั้นให้เลือกไฟล์ที่ต้องการจะทำการซ่อมบำรุงข้อมูล