โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ (iPayPost Software)
    ข้อมูลลูกค้า
    1. เป็นการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่เป็นประจำ
  1. เลือก รายการหลัก และ ข้อมูลลูกค้า
  1. การเพิ่มข้อมูลลูกค้า
  1. การแก้ไขข้อมูลลูกค้า
  1. การค้นหาข้อมูลลูกค้า