โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ (iPayPost Software)
    การปิดงานที่ได้นำส่งออกไปแล้ว
    1. เมื่อนำส่งงานให้กับผู้ให้บริการต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ ธนาคาร ประปา ฯลฯ เป็นที่เรียบร้อยในแต่ละวันแล้ว ต่อไปก็ต้องบันทึกผลของการนำส่ง เพื่อแจ้งสถานะของงาน พร้อมกับสามารถทำการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
  1. การปิดงานนำส่ง
  1. นอกจากจะสามารถตรวจสอบสถานะการนำส่งได้จากหน้าจอของการนำส่งงานแล้ว ยังสามารถตรวจสอบได้จากการทำรายการประจำวัน (การรับชำระค่าบริการต่างๆ)