โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ (iPayPost Software)
  การนำส่งงาน
   แบ่งออกได้ 2 ส่วนคือ
  1. ดูรายการนำส่ง เพื่อแสดงผลข้อมูลของการนำส่งงานออกทางจอภาพ เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
  2. พิมพ์รายงานนำส่ง เป็นการพิมพ์รายงานออกทางกระดาษ A4 หรือบันทึกไฟล์ลง Acrobat PDF เพื่อใช้ในการอ้างอิงเวลาทำการนำส่งงานตามสถานที่ต่างๆ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ ธนาคาร เป็นต้น
 1. การดูรายการนำส่ง
 1. การค้นหาข้อมูล
 1. การพิมพ์รายงานนำส่ง
 1. กรณีที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ หรือ เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบของ Acrobat PDF File ซึ่งจะสามารถนำไฟล์ออกไปจ้างพิมพ์รายงานออกมาได้ ทำให้การนำส่งงานไม่ล่าช้า หรือ เสียเวลาแต่อย่างใด
 1. สามารถแยกการพิมพ์รายงานนำส่งได้