โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ (iPayPost Software)
  ข้อมูลรายการสินค้า
  1. เป็นการจัดเก็บข้อมูลของสินค้า เช่น ซองจดหมาย กล่องไปรษณีย์ภัณฑ์ แสตมป์ เป็นต้น เพื่อไว้สำหรับทำรายการขายสินค้าในร้านได้
 1. เลือก รายการหลัก และ ข้อมูลสินค้า
 1. การเพิ่มข้อมูลสินค้า
 1. จากหมายเลข 4 (ภาพด้านบน) การค้นหากลุ่ม หรือ หมวดหมู่สินค้า
 1. จากหมายเลข 5 (ภาพด้านบน) การค้นหาหน่วยนับของสินค้า
 1. การแก้ไขข้อมูลสินค้า
 1. การค้นหาข้อมูลสินค้า
 1. การแสดงผลแบบแยกหมวดหมู่ของสินค้า