โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ (iPayPost Software)
    รายงานสรุปรายรับ
    1. เป็นการดูรายงานสรุปทั้งแบบประจำวันต่อวัน แบบแบ่งช่วงวันที่ แบบแยกประเภทการรับชำระค่าบริการต่างๆได้ออกมาทางหน้าจอภาพ นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกไปยังไฟล์ MS Excel เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่างๆที่ต้องการได้
  1. รายงานสรุปในแต่ละวัน
  1. รายงานสรุปแบบแบ่งช่วงวันที่ ทำให้สามารถมองเห็นรายรับของค่าบริการต่างๆในแต่ละวัน รวมทั้งสามารถสรุปยอดรับทั้งหมดในช่วงของวันที่ที่กำหนดได้
  1. การส่งออกไฟล์ MS Excel ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการพิมพ์รายงาน
  1. ตั้งชื่อไฟล์ MS Excel
  1. เมื่อบันทึกไฟล์แล้ว โปรแกรมจะทำการเปิด MS Excel ขึ้นอัตโนมัติ ข้อมูลที่อยู่ในตัวโปรแกรม ก็จะถูกส่งออกไปยัง MS Excel ได้ตามที่ต้องการ