โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ (iPayPost Software)
    การกำหนดอัตราค่าบริการไปรษณีย์พิเศษ