โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ (iPayPost Software)
    การกำหนดอัตราค่าบริการรับชำระเงินต่างๆ
    การเพิ่มข้อมูล
    การแก้ไขข้อมูล