โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ (iPayPost Software)
    การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ
    1. เป็นการเริ่มต้นค่าต่างๆให้กับโปรแกรม เช่น ชื่อกิจการ รหัสอัตโนมัติ เป็นต้น
  1. การกำหนดชื่อกิจการ ชื่อร้าน ซึ่งจะถูกนำไปใช้ตอนที่พิมพ์ออกใบเสร็จรับเงิน
  1. การตั้งค่ารหัสอัตโนมัติ เช่น รหัสลูกค้า รหัสสินค้า เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล