โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ (iPayPost Software)
    Username : ADMIN
    Password : ADMIN
    หรือ
    Username : USER
    Password : USER