Google
  
การติดตั้งโปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดชำระค่าบริการ - iPayPost Software

เริ่มต้นการติดตั้ง


การอนุญาตให้ใช้โปรแกรม (License Agreement)


การอ่านค่าชื่อผู้ใช้งานประจำเครื่อง


เลือกตำแหน่งของการติดตั้งโปรแกรม


พร้อมทำการติดตั้ง


ตรวจสอบไฟล์ และ ประมวลผลการทำงาน


การติดตั้งสมบูรณ์ ... พร้อมใช้งาน

::: All in One Freelance Computer Developer :::
All contents Copyright © 2005 www.g2gnet.com - All Rights Reserved.
Contact thongkorn@hotmail.com Tel. 08-6862-6560